Każda osoba, która zbyła odpłatnie nieruchomość przed upływem pięciu lat od jej nabycia lub wybudowania, zobowiązana jest do złożenia deklaracji do urzędu skarbowego na druku PIT-39 oraz zapłaty podatku z tego tytułu. Ostateczny termin złożenia tej deklaracji to 30 kwietnia.

Obowiązek podatkowy
Zgodnie z obowiązującym prawem każda sprzedaż nieruchomości przed upływem pięciu lat od jej nabycia lub wybudowania rodzi obowiązek podatkowy. Dotyczy on zarówno odpłatnego zbycia nieruchomości, jak również części lub udziału w nieruchomości oraz praw wymienionych w art. 10 ust.1 pkt. 8 ustawy o podatku od osób fizycznych. Pięć lat liczone jest od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie nieruchomości.

Po sprzedaży nieruchomości należy pamiętać o złożeniu deklaracji do urzędu skarbowego, na druku PIT-39, w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku, w którym nastąpiła sprzedaż.

W przypadku, gdy sprzedaż nieruchomości nastąpiła po upływie pięciu lat od jej nabycia lub wybudowania, obowiązek podatkowy nie powstaje.

Nowelizacja przepisów ustawy wprowadziła pewne zmiany dotyczące obowiązku podatkowego. Od 1 stycznia 2019 roku w przypadku osoby, która nabyła nieruchomość w drodze spadku okres pięciu lat liczony jest od daty nabycia nieruchomości przez spadkodawcę. Podobnie w przypadku wdowców i rozwodników, okres ten jest liczony od daty nabycia do majątku wspólnego, a nie jak do tej pory, od daty śmierci małżonka lub podziału majątku po rozwodzie.

Ulga mieszkaniowa
Nowelizacja ustawy o podatku od osób fizycznych wprowadza również zmiany w przypadku ulgi mieszkaniowej. Do tej pory, aby skorzystać z ulgi, należało w ciągu dwóch lat od daty sprzedaży przeznaczyć pieniądze uzyskane ze sprzedaży nieruchomości na cele mieszkaniowe, takie jak:

– nabycie nieruchomości mieszkaniowej,
– nabycie nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod budowę budynku mieszkaniowego,
– budowę, rozbudowę, nadbudowę, modernizację lub remont własnej nieruchomości mieszkaniowej,
– spłata kredytu lub pożyczki zaciągniętego na własne cele mieszkaniowe.

Zgodnie z nowelizacją, od 1 stycznia 2019 roku okres ten został wydłużony do trzech lat. Ponadto doprecyzowane zostały przepisy dotyczące uznania ulgi mieszkaniowej w przypadku umów przedwstępnych i deweloperskich. Obecnie aby można było skorzystać z ulgi mieszkaniowej konieczne jest przeniesienie prawa własności.

Drogi czytelniku powyższy artykuł może być materiałem reklamowym (artykułem sponsorowanym), który został napisany lub zlecony przez reklamodawcę. 

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Drogi czytelniku powyższy artykuł może być materiałem reklamowym (artykułem sponsorowanym), który został napisany lub zlecony przez reklamodawcę. Należy mieć to na uwadze zapoznając się z treścią.