Strona głównaUncategorizedPedagogika i pedagogika specjalna - studia podyplomowe oraz kierunki dla nauczycieli

Pedagogika i pedagogika specjalna – studia podyplomowe oraz kierunki dla nauczycieli

Coaching, mentoring i tutoring w oświacie

Kierunek ten jest dedykowany absolwentom szkół wyższych, którzy są posiadaczami dyplomów ukończenia studiów I lub II stopnia takich kierunków jak pedagogika, resocjalizacja, ekonomia, socjologia, psychologia, prawo, zarządzanie, doradztwo zawodowe, wychowanie fizyczne, lub innych. Program został zaprojektowany tak, aby dostarczać zasobów wiedzy o temacie jakim jest pedagogika, coachingu i mentoringu i narzędziach wykorzystywanych w procesach dla nich specyficznych. Uczy pracy z relacją coachingowo-mentoringową oraz poszerzaniem samoświadomości i pielęgnacją właściwych postaw. Jako projekt rozwojowy, kierunek coaching, mentoring i tutoring w oświacie przygotowuje do pracy w roli coacha i mentora, z uwzględnieniem pracy w środowisku edukacji.

Diagnoza z elementami terapii pedagogicznej

SSW Collegium Balticum przygotowała ten kierunek z myślą o nauczycielach zainteresowanych tworzeniem optymalnych warunków nauki dla dzieci o specjalnych potrzebach w zakresie edukacji. Studia podyplomowe na tym fakultecie pozwalają zdobyć kompetencje prowadzenia zajęć psychoedukacyjnych i warsztatowych, a także poradnictwa i konsultacji z zakresu diagnozy i terapii pedagogicznej dla etapów procesu pomocy specjalistycznej oferowanej poprzez poradnie psychologiczno-pedagogiczne, świetlice terapeutyczne, warsztaty terapii zajęciowej, ośrodki terapeutyczne, przedszkola i klasy integracyjne oraz inne placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Integracja sensoryczna

Po ukończeniu studiów podyplomowych z zakresu integracji sensorycznej słuchacze pozyskują uprawnienia do diagnozy i terapii zaburzeń procesów integracji sensorycznej. Kierunek funkcjonuje przy merytorycznym wsparciu oraz pod patronatem Centrum Terapii i Stymulacji Rozwoju Dziecka SENSE w Szczecinie. Studia pozwalają zdobyć uprawnienia do pracy w publicznych i niepublicznych placówkach pedagogicznych, medycznych, terapeutycznych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Absolwenci mogątakże tworzyć swoją praktykę w ramach działalności gospodarczej w zakładach integracji sensorycznej.

Edukacja, rewalidacja, i wspomaganie osób z autyzmem i Zespołem Aspergera

Udział w tym kursie umożliwia poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie rozpoznawania Zespołu Aspergera i pracy z osobami dotkniętymi tego rodzaju autyzmem. Studenci pogłębiają wiedzę na temat zagadnień psychologii rozwojowej i klinicznej, neurologii dziecięcej i psychiatrii, diagnozy, metod pracy, technik wychowania, kształcenia i rewalidacji dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera, kształtowania mowy i języka, współpracowania z rodzicami ucznia, środowiskiem wychowawczym i innymi specjalistami, etyki zawodu nauczyciela, odbywają także praktykę pedagogiczną. Kierunek ten czeka na pedagogów i oligofrenopedagogów zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji w obszarze pedagogiki specjalnej lub przygotowujących się do praktyki na rzecz dzieci potrzebujących wsparcia i opieki ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera, oraz ich rodzin.

Doradztwo zawodowe i rozwój kariery

Są to studia przeznaczone dla osób zainteresowanych wsparciem w tworzeniu i realizacji projektów kariery zawodowej, diagnozą predyspozycji zawodowych i specyfiki rynku pracy, a także prowadzeniemindywidualnych i grupowych konsultacji wsparcia zawodowego. Kierunek umożliwia słuchaczom poszerzenie wiedzy i umiejętności oraz kompetencji społecznych w dziedzinie poradnictwa kariery i doradztwa zawodowego dla młodzieży i dorosłych. Absolwenci mają możliwości zatrudnienia w urzędach pracy, centrach aktywizacji zawodowej, ośrodkach integracji społecznej, biurach karier, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, centrach szkoleniowych i innych ośrodkach.

Edukacja dla bezpieczeństwa

Studia te przygotowują słuchaczy do samodzielnego prowadzenia zajęć z przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa” oraz samodzielnej edukacji w zakresie bezpieczeństwa powszechnego. Uczestnicykierunku zapoznają się z dydaktyką edukacji bezpieczeństwa, regułami powszechnej samoobrony i ochrony cywilnej, wyznacznikami struktury obronnej państwa i zasadami przygotowania do sytuacji zagrożeń. Zagadnienia podejmowane podczas zajęć to między innymi:

 • system i podstawy prawne bezpieczeństwa narodowego i reagowania kryzysowego,
 • psychologia sytuacji kryzysowych,- metodyka nauczania,
 • promocja zdrowia i edukacji zdrowotnej
 • ratownictwo i pierwsza pomoc przedmedyczna

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Kierunek ten jest sposobnością na dokształcenie nauczycieli oraz absolwentów innych kierunków, którzy uzyskają uprawnienia do nauczania na I etapie edukacyjnym (jeśli uzupełnią przygotowanie pedagogiczne w zakresie pracy z dzieckiem w przedszkolu oraz szkole podstawowej w klasach I-III). Jego absolwenci cechują się znajomością specyfiki rozwoju małego dziecka, opieki, zabawy, diagnozy społeczno-rozwojowej, a także podstaw logopedii. Studia na kierunku edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej uczą zasad organizacji procesu kształcenia na I etapie edukacyjnym, wspierania dziecka o szczególnych potrzebach edukacyjnych (również dziecka z dysfunkcjami rozwojowymi i dziecka uzdolnionego) oraz konstruowania programów dydaktyczno-wychowawczych opartych na zasadach nowoczesnej neurodydaktyki.

Edukacja, rewalidacja i wspieranie rozwoju ucznia ze specjalnymi dysfunkcjami w tym niepełnosprawnościami

Są to studia dla absolwentów studiów wyższych, pedagogów i nauczycieli różnych specjalności zatrudnionych wplacówkach szkolnictwa specjalnego oraz w szkolnictwie ogólnodostępnym, którzy nie posiadają kwalifikacji do pracy z dziećmi i młodzieżą z upośledzeniem umysłowym. Absolwenci tego kierunku mogą znaleźć zatrudnienie jako wychowawcy w placówkach oświatowo-wychowawczych, w świetlicach i ośrodkach socjoterapeutycznych i młodzieżowych. Pracują także jako nauczyciele i eksperci w urzędach pracy, administracji oświatowej, instytucjach, fundacjach i stowarzyszeniach edukacyjnych, w poradniach, placówkach wychowawczych i interwencyjnych oraz domach kultury, a także w instytucjach oraz firmach organizujących czas wolny. W trakcie studiów są przygotowywani do podejmowania instytucjonalnych ipozainstytucjonalnych działań socjalnych, edukacyjnych i charytatywnych na rzecz integracji ludzi z niepełnosprawnością intelektualną.

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo z animacją czytelnictwa

Studia te zostały przygotowane z myślą o osobach z dyplomem ukończenia studiów wyższych, które zamierzają podjąć zatrudnienie w charakterze nauczyciela – bibliotekarza. W tematyce kierunku wyróżniają się następujące dziedziny:

 • naukoznawstwo, bibliografia, czytelnictwo,
 • informacja naukowa i nowoczesne technologie informacyjne,
 • zagadnienia wydawnicze i księgarskie,- marketing w bibliotece

Informatyka dla nauczycieli

Studia te pozwalają słuchaczom na zapoznanie z obszarami współczesnej informatyki określonych w podstawach programowych kształcenia ogólnego i przygotowanie dydaktyczne studentów do nauczania przedmiotów informatycznych.Jako studia kwalifikacyjne, kierunek informatyka dla nauczycieli daje szansę zdobyć uprawnienia do nauczania przedmiotów takich jak informatyka, technologia informacyjna i zajęcia komputerowe.

Logopedia

Celem kierunku jest nadanie kwalifikacji do podjęcia pracy na stanowisku nauczyciela-logopedy w różnych placówkach oświatowo-wychowawczych, artystycznych, poradniach specjalistycznych, włączając w to psychologiczno-pedagogicznych i innych, gdzie prowadzona jest działalność logopedyczna.Ukończenie studiów podyplomowych daje także uprawnienia do otwierania własnych praktyk logopedycznych.

Mediacje i negocjacje

Kierunek dla osób z dyplomem ukończenia studiów wyższych, zwłaszcza wszystkim wychowawców, pedagogów i psychologów szkolnych, kuratorów sądowych i społecznych, wychowawców domów dziecka, świetlic, a także dla absolwentów pedagogiki, psychologii, socjologii, resocjalizacji, prawa i innych zainteresowanych wiedzą z zakresu mediacji i negocjacji. Celem kierunku jest praktyczne i teoretyczne przygotowanie do podjęcia pracy mediatora. Zakres tematyczny obejmuje między innymi: – zagadnienia z zakresu prawa,- rolę mediacji w kraju i za granicą,- podstawy wiedzy psychologicznej z zakresu komunikacji, konfliktu stresu oraz asertywności,- treningi umiejętności mediacyjnych,- problematykę negocjacji, w tym biznesowych, windykacyjnych oraz edukacyjnych.

Nauczyciel etyki

Kierunek ten jest przeznaczony dla nauczycieli mających kwalifikacje pedagogiczne, a zamierzających zdobyć uprawnienia do nauczania etyki w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Słuchacze poznają podstawowe pojęcia i systemy etyczne oraz moralne wyzwania współczesnego świata, zagadnienia etyki indywidualnej i społecznej, oraz bioetyki. Elementem studiów jest także poszerzanie umiejętności związanych z kreatywnością, analizowania konfliktów i dylematów moralnych, krytycznego spojrzenia na problemy etyczne, rozwijania umiejętności komunikacji, sposobów prowadzenia dyskusji i przekazywania treści etycznych dostosowanych do wieku i dyspozycji psychicznych uczniów.

Nauczyciel praktycznej nauki zawodu

Studenci tego kierunku nabywają wiedzę i umiejętności z zakresu metodyki nauczania praktycznej nauki zawodu, procesów praktycznego kształcenia zawodowego i bazy techniczno-dydaktycznej. Studia te oferują też zapoznanie z podstawami prawnymi, zasadami nauczania, typami i strukturą zajęć oraz warsztatem pracy nauczyciela. Sednem edukacji jest tu kształtowanie postawy nauczyciela rozumianej jako sposób przygotowania się do zajęć oraz doskonalenia i samodoskonalenia zawodowego.

Oligofrenopedagogika

Celem studiów kierunku oligofrenopedagogika jest doskonalenie i poszerzenie kwalifikacji do pracy w szkołach i placówkach kształcenia specjalnego, a także w klasach integracyjnych, doktórych chodzą dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną. Pozyskane podczas nauki wiadomości i umiejętności stanowią podstawę do planowania oraz realizowania działań dydaktyczno-wychowawczych, terapeutycznych, opiekuńczych z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi umysłowo.

Więcej informacji: https://www.cb.szczecin.pl/kierunek-studiow/oligofrenopedagogika

Organizacja i zarządzanie w oświacie

Kierunek ten jest odpowiedzią na zapotrzebowanie w dziedzinie przygotowania do zarządzania szkołą w aspekcie jakości organizacji, dokumentacji i stosowania prawa oraz metod i technik kierowania, diagnozowania osiągnięć uczniów, nadzoru pedagogicznego, projektowania dydaktycznego, gospodarowania finansami, mierzenia jakości pracy szkoły.
Zakres tematyczny studiów obejmuje między innymi:

  • organizację i zarządzanie w oświacie

,

  • politykę edukacyjną w Polsce i Unii Europejskiej

,

  • komunikację społeczną

,

  • elementy prawa oświatowego oraz prawa pracy

,

  • administrację i ekonomię

,

 • marketing i zarządzanie w oświacie.

Pedagogika bezpieczeństwa i higieny pracy

Ukończenie studiów tego kierunku umożliwia osobom z przygotowaniem pedagogicznym prowadzenie zajęć szkolnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Daje również kwalifikacje do samodzielnej pracy w służbach BHP oraz do prowadzenia szkoleń okresowych. Uczestnicy studiów zapoznają się z podstawowymi zasadami organizacji pracy, prawem pracy i kształtowaniem jej warunków zgodnym z obowiązującymi w UE przepisami. Kierunek daje absolwentom pełny zakres umiejętności teoretycznych i praktycznych, które są niezbędne w wykonywaniu zawodu.

Tematyka zajęć to między innymi:

 • zagadnienia ochrony pracy i prawa pracy,
 • człowiek w środowisku pracy oraz organizacja i metodyka pracy inspektora BHP,
 • metodyka nauczania BHP i kultury pracy,
 • profilaktyka ochrony przeciwpożarowej,
 • ocena i analiza zagrożeń zawodowych.

 

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Kierunek ten oferuje przygotowanie niezbędne do działalności opiekuńczej związanej z zaspokajaniem niezbędnych potrzeb życiowych podopiecznych, a także z przeciwdziałaniem powstawaniu trudnych sytuacji życiowych. Absolwenci pozyskują kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą z deficytami w obszarze rozwoju, jednostkami sprawiającymi trudności wychowawcze oraz wymagającymi specjalistycznej opieki i terapii. Studia cieszą się zainteresowaniem osób, chcących poszerzyć swoje kwalifikacje o umiejętności, które pozwolą na pracę w charakterze pedagoga, wychowawcy świetlicy szkolnej a także wychowawcy świetlicy środowiskowej, ogniska wychowawczego, domów dziecka, bursy, internatu i ośrodka szkolno-wychowawczego.

Program zajęć obejmuje przede wszystkim:

 • psychospołeczne uwarunkowania rozwoju dzieci i młodzieży,
 • pedagogikę opiekuńczą i metodykę pracy opiekuńczo-wychowawczej,
 • metodykę pracy z rodziną i zagadnienia dotyczące współczesnych problemów wychowawczych,
 • terapię pedagogiczną oraz terapię uzależnień.

Pedagogika resocjalizacyjna

Dzięki temu kierunkowi można uzyskać kompetencje potrzebne do wykonywania pracy pedagoga-specjalisty do spraw resocjalizacji w placówkach opiekuńczo-wychowawczych czy resocjalizacyjnych, w zakładach poprawczych oraz schroniskach dla nieletnich, poradniach specjalistycznych, służbie zdrowia oraz sądownictwie. Zajęcia przygotowują do projektowania pracy uodporniającej oraz chroniącej dzieci i młodzież przed niszczącymi wpływamiśrodowiska oraz prowadzenia pracy profilaktyczno-wychowawczej z dziećmi i młodzieżą w rodzinie, szkole i placówkach opiekuńczo-resocjalizacyjnych oraz środowisku lokalnym. W czasie studiów słuchacze podnoszą umiejętności stawiania diagnoz, określania etiologii i mechanizmów zaburzeń w przystosowaniu społecznym, formułowania prognoz pedagogicznych, tworzenia programów profilaktycznych, terapeutycznych lub resocjalizacyjnych do stosowania zarówno w instytucjach jak i w środowisku.Plastyka i technika dla nauczycieliStudia podyplomowe skierowane do nauczycieli oraz absolwentów innych kierunków z przygotowaniem pedagogicznym pozwalają rozwinąć wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu historii kultury i techniki, metod i technik aktywności twórczej, psychologii wizualności oraz zasad kompozycji i perspektywy. Kolejnym wzbogaceniem warsztatu pracy nauczyciela są włączpne w program studiów elementy technologii informatycznych.

Psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne przygotowanie do zawodu nauczyciela

Studia na tym kierunku zapewniają uzyskanie podstawowych uprawnień pedagogicznych do pracy w oświacie. Są sposobem na podniesienie kwalifikacji potrzebnych dla pracy dydaktyczno-wychowawczej w placówkach szczebla podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, w zgodzie z podstawowymi celami nauczania i wychowania, jakie ma do zrealizowania dana szkoła. Studia kończą się uzyskaniem dyplomu potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji nauczycielskich.

Resocjalizacja z profilaktyką uzależnień

To kolejny kierunek pozwalający na uzupełnienie kwalifikacji o możliwość pracy w placówkach resocjalizacyjnych. Studia wyposażają przyszłych pedagogów w określone kompetencje i umożliwiają zdobywanie wiedzy pozwalającej na zrozumienie społeczno-kulturowych kontekstów wychowania resocjalizującego i profilaktycznego, a także do dokonywania diagnoz zagrożeń środowiskowych, opracowywania programów, organizowania i realizowania programów profilaktycznych. Kierunek czeka na osoby otwarte ichcące realizować się w swoim powołaniu, ze zdolnością do autorefleksji, odpowiedzialne i wrażliwych na potrzeby innych osób.

Socjoterapia

Idąc na na tym kierunku można pogłębić i uzupełnić wiedzę z zakresu diagnozy i terapii zaburzeń zachowania, jak również zdobyć i udoskonalić takie umiejętności jak nawiązywanie kontaktu i budowy więzi międzyludzkich, prowadzenie grup socjoterapeutycznych, doskonalenie swojego stylupomagania dzieciom, młodzieży i dorosłym oraz posługiwania się technikami z zakresu terapii behawioralnej, poznawczej i terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Studenci zaznajamiają się z teorią i praktyką z poniżej wymienionych dziedzin: – sporządzanie diagnozy socjoterapeutycznej w kontekście zachowań, sądów poznawczych oraz emocji, – budowa programów socjoterapeutycznych i przeprowadzanie zajęć według tych programów,- rozwiązywanie osobistych problemów słuchaczy jako doświadczenie terapeutyczne,- rozwiązywanie osobistych problemów słuchaczy zaistniałych w czasie pomagania podopiecznym, – doświadczenie profesjonalistów z dziedzin leczenia uzależnień, socjoterapii, psychoterapii, pracowania z młodzieżą i dorosłymi.

Socjoterapia zaburzeń w zachowaniu

Studenci tego kierunku mają szansę poznać przede wszystkim prawne podstawy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, metody pracy z wybranymi problemami, psychopatologię niedostosowania społecznego, profilaktykę uzależnień, diagnozowanie zaburzeń emocjonalnych oraz zaburzeń zachowania, oraz planowanie pracy socjoterapeutycznej. Odbywają także praktykę pedagogiczną. Studia umożliwiają nabycie umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych, które dotyczą udzielania pomocy osobom w ich funkcjonowaniu społecznym oraz prowadzenia lekcji edukacyjnych z rodzicami i osobami niedostosowanymi społecznie.

Surdopedagogika

Kierunek umożliwia uzyskanie niezbędnych kompetencji w zakresie realizacji zadań edukacyjnych oraz opiekuńczo-wychowawczych i rewalidacyjnych wobec dzieci i młodzieży z niepełnoprawnym ośrodkiem słuchu. Upoważniają tym samym dozajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach specjalnych oraz szkołach specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz innych instytucjach o charakterze specjalnym. Dają też możliwość pracy w placówkach kształcenia integracyjnego jako nauczyciela wspomagającego.

Tyflopedagogika

Studenci tego kierunku uzyskują niezbędne umiejętności w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczo-wychowawczych irewalidacyjnych wobec uczniów z niepełnosprawnością wzrokową. Absolwenci uzyskują uprawnienia do zajmowania stanowiska nauczyciela i wychowawcy w przedszkolach i szkołach specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i placówkach szkolno-wychowawczych oraz w innych placówkach o charakterze specjalnym i diagnostycznym. Studia umożliwiają też zdobycie uprawnień do prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w placówkach specjalnych i integracyjnych.

Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka

Kierunek ten został przygotowany z myślą o osobach posiadających wyższe wykształcenie w zakresie pedagogiki, psychologii, logopedii, fizjoterapii oraz pielęgniarstwa. Jego celem jest pogłębienie wiedzy i umiejętności słuchaczy w zapobieganiu rozwojowi patologii dzieci przez wczesną profilaktykę i interwencję w postaci kompleksowych zabiegów medyczno-edukacyjnych i terapii pedagogicznej. Studenci nabywają podczas zajęć wiedzę i umiejętności z zakresu podstaw rozwoju psychosomatycznego i psychomotorycznego dziecka, neurologicznych podstaw rozwoju psychomotorycznego dziecka oraz neurologopedii dziecięcej i diagnozy oraz terapii zaburzeń mowy u dzieci z rozszczepem podniebienia. Psychologiczny segment programu poszerza znajomość zagadnienia psychopatologii rozwoju psychoruchowego dziecka do 3 roku życia, a w zakresie pedagogicznym uczy o możliwościach ograniczeń wczesnej diagnozy, a także terapii pedagogicznej.

Wczesne nauczanie języka angielskiego/niemieckiego w wychowaniu przedszkolnym i w edukacji wczesnoszkolnej

Regulacje w polskim systemie kształcenia wymagają obowiązkowego nauczania języków obcych już na poziomie edukacji przedszkolnej. Kwalifikacje do nauki języków obcych w przedszkolach oraz klasach I-III szkół podstawowych ma nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, który legitymuje się świadectwem znajomości języka obcego w stopniu przynajmniej podstawowym (B2) oraz który ukończył studia podyplomowe w zakresie wczesnego nauczania danego języka obcego (na uzupełnienie kwalifikacji nauczyciele mają czas do 2020r.). Z myślą o tych wymogach SSW Collegium Balticum przygotowało bardzo rozbudowaną ofertę opisywanego kierunku, w ramach której znajdują się między innymi:

 • podstawy glottodydaktyki,
 • anglojęzyczna/germańska literatura dla dzieci,
 • elementy historii oraz kultury krajów anglojęzycznych/germańskich,
 • kształcenie przedmiotowo-językowe,
 • lektorat języka angielskiego/niemieckiego,
 • różnorakie warsztaty metodyczne,

Wiedza o kulturze dla nauczycieli

Dzięki temu kierunkowi słuchacze uzyskują podstawowy zakres wiedzy dydaktycznej i kompetencje do prowadzenia programów edukacyjnych związanych ze sztuką i kulturą, jak również prowadzenie kursów, bloków tematycznych, czy zajęć profilowanych powiązanych z kulturą regionalną. Będą także przygotowani do pracy w placówkach takich jak gminne i miejskie ośrodki kultury.

Wiedza o społeczeństwie

Kurs ten jest przeznaczony dla tych, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych, głównie nauczycieli szkół ponadpodstawowych, którzy potrzebują kwalifikacji do nauczania przedmiotu „Wiedza o społeczeństwie” orazpolitologów, historyków i wszystkich zainteresowanych uzupełenieniem wiedzy politologicznej, włączając w to pracowników wydziałów obywatelskich urzędów samorządowych, instytucji oraz organizacji pozarządowych, lub dziennikarzy. W zakresie tematycznym studiów ujęto zagadnienia związane z takimi tematami jak:

 • społeczeństwo obywatelskie w dobie globalizacji, prawa człowieka i ich ochrona,
 • współczesna myśl polityczna i problemy współczesnego świata,
 • podstawy prawa konstytucyjnego,- system polityczny Rzeczpospolitej Polskiej, samorząd terytorialny i polityka lokalna,
 • stosunki międzynarodowe: polityczne i gospodarcze,
 • teoria polityki oraz marketing polityczny,- ochrona własności intelektualnej.

Wychowanie do życia w rodzinie

Dzięki temu kierunkowi słuchacze uzyskują kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotu„Wychowanie do życia w rodzinie”. Koncepcja programowa kursu uwzględnia alternatywne wizje człowieka, małżeństwa i rodziny, zachęca również do własnych, twórczych poszukiwań i budowania przekonań mających oparcie na przesłankach naukowych, niezależnych od wpływu ideologii czy systemów społecznych. Program zajęć zawiera treści z dziedzin rozmaitych dyscyplin wiedzy związanych z tematami opisującymi współczesną rodzinę. Oprócz przygotowania merytorycznego studia umożliwiają poszerzenie umiejętności metodycznych.

Tematyka zajęć obejmuje między innymi:

 • prawo małżeńskie i rodzinne,
 • metodykę nauczania przedmiotu: „Przygotowanie do życia w rodzinie”,
 • wybrane zagadnienia patologii życia rodzinnego i społecznego,
 • socjologię małżeństwa i rodziny,
 • psychologię małżeństwa i rodziny,- treningi komunikowania.

________________________________________________________________________
ARTYKUŁ SPONSOROWANY | Drogi czytelniku powyższy artykuł może być materiałem reklamowym (artykułem sponsorowanym), który został napisany lub zlecony przez reklamodawcę. 

Poprzedni artykuł
Następny artykuł
Więcej artykułów

Popularne